Миколаївська загальноосвітня  школа

 І ступеня № 65 Миколаївської міської ради

Миколаївської області

 

створена на підставі рішення Миколаївської міської ради № 34/18 від 28.09.2001 р. “Про реорганізацію загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55”

Миколаївська загальноосвітня школа І ступеня № 65 на підставі Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення “Про загальноосвітній навчальний заклад” визначається юридичною особою з моменту прийняття та реєстрації цього Статуту.

Цей документ є обовязковим і основним юридичним документом школи №65.

Статут розроблено на основі законодавства України “Про освіту” та Положення “Про загальноосвітній навчальний заклад”, концепції громадського виховання дітей та молоді у національній системі освіти, інших нормативно-правових документів.

 

І. Загальні положення

 

1.      Миколаївська загальноосвітня школа І ступеня №65 введена в дію 01.09.2002 року, її адреса: вул. Лазурна, 48. Засновником закладу є Миколаївська міська рада, школа підпорядкована міському управлінню освіти Миколаївської міської ради.

Мова навчання в школі – українська.

2.      Школа складається з одного ступеня:

І ступінь – початкова школа (1 – 4) класи – термін навчання 

4 роки.

В школі створюються групи продовженого дня для учнів 1-4 класів.

3.      Школа є юридичною особою, має самостійний бюджет, розрахунковий і інші рахунки в закладах банків, печатку, штамп, бланк стандартного зразка і діє відповідно Конституції України, закону “Про освіту”, закону України “Про загальну середню освіту”, єдиного законодавства, особистого Статуту, розробленого на основі “Положення про загальноосвітній навчальний заклад”.

4.      Шкільна символіка: блакитний прапорець з сонцем і променями в середині, де на променях написані слова: доброта, милосердя, дружба, любов, вірність, повага, честь, совість, працелюбність.

Девіз: “З блакитного джерельця починається річка, а дружба починається з посмішки”

5.      Всі працівники школи приймаються шляхом укладення трудового договору (контракту).

 

6.           Миколаївська загальноосвітня школа – заклад освіти, який має задовольняти потреби громадян, суспільства і держави в загальній початковій освіті, забезпечувати базис загальноосвітньої підготовки учнів та подальше становлення особистості дитини, її психологічний, соціальний, фізичний розвиток, виховання учня  як громадянина України.

7.           Школа повинна проходити в установленому порядку державну атестацію.

8.           Мета школи – всебічний розвиток молодших школярів, виховання соціально активної і національно свідомої особистості, що наділена відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до самовираження, саморозвитку та самовдосконалення.

9.          Головними завданнями школи є:

       забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

       відхід від уніфікації в процесі виховання, від орієнтації на “усередненого вихованця”;

       формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу;

       виховання правової культури: поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

       забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу;

       формування мовної культури, оволодіння українською літературною мовою;

       виховання духовної культури особистості;

       утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброчинностей;

       культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, глибокого зв’язку з природою, толерантності, любові до рідної землі;

       формування почуття господаря й господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка дітей до життя в умовах ринкових відносин;

       забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорона й зміцнення їх фізичного, психічного та духовного здоровя;

       забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб і почуттів;

       вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою;

       спонукання вихованців до активної протидії проявам аморальності, бездуховності.

10.                       Крім того діяльність школи будується на принципах гуманізму,       демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій, об’єднання загальнолюдського й національного, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту й форми освіти, особистісно орієнтованого підходу.

11.Школа має право:

-         користуватися пільгами, що передбачені державою;

-         визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

-         розробляти та впроваджувати власні програми навчальної та науково – методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

-         визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-         в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-         організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

-         спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідними інститутами та центрами проводити науково –дослідну, експериментальну, пошукову роботу , що не суперечить законодавству України;

-         створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально – виховного процесу в межах власного кошторису;

-         бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

-         отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб (відповідно до законодавства);

-         залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

-         розвивати власну соціальну базу, спрямовувати кошти закладу на зміцнення навчально – матеріальної бази;

-         здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

-         встановлювати форму для учнів;

-         об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

12.Школа несе відповідальність перед особистістю, суспільством і державою за реалізацію державної політики в області загальної початкової освіти, охорони життя і здоров’я дітей в ході навчально-виховного процесу.

Школа покликана забезпечити подальше становлення особистості дитини, цілеспрямований вияв і розвиток здібностей, формування вміння і бажання вчитись; створити умови для її самовираження в різних видах діяльності, морально-етичного й естетичного розвитку, оволодіння основами здорового способу життя.

13.Медичне обслуговування учнів забезпечується медичним персоналом районної дитячої поліклініки.

14.Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

 

1.     Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану, де відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою школи.

2.     Основним документом, що регулює навчально – виховний процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України. Робочий навчальний план погоджується радою закладу та затверджується управлінням освіти Миколаївської міської ради.

3.     Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, реалізує навчально-виховні завдання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

4.     У школі створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Порядок їх роботи      визначається окремим положенням .

5.     Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту початкової загальної освіти. Варіативна складова формується навчальним закладом з урахуванням спеціалізації навчання та запитів учнів.

6.     Навчально-виховний процес в школі здійснюється на основі особистісно орієнтованого підходу диференційовано з метою розвитку творчих здібностей учнів.

Початкова ланка забезпечує всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок; засвоєння елементарних знань з основ наук. Кінцевим результатом має бути засвоєння учнями загальнонавчальних умінь та навичок і виявлення творчих нахилів школярів.

7.     Індивідуальне навчання та екстернат у школі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат в системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.

8.     Мережа класів у школі формується на підставі нормативів їх наповнення: відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

9.     Прийом учнів до всіх класів школи здійснюється на позаконкурсній основі відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи за наявності вільних місць у відповідному класі.

10.                       Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, або направлення органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

10.                       Поділ класів на групи в школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

11.                       Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, практичних занять, навчальних екскурсій тощо.

12.                       Школа може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки за погодженням з Мінфіном.

13.                        Навчальний рік у школі починається з 1 вересня і закінчується, включаючи проведення підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, екскурсій, 31 травня.

Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення школи для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів.

Структура навчального року (семестри) та режим роботи встановлюється школою у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освіти.

14.                       Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

15.                       Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин; у других – четвертих класах – 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та державної санітарно-епідеміологічної служби.

16.                       Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин для учнів 2-4 класів, для учнів 1 класу – не менше 15 хвилин, великої перерви (після 2-го) – 30 хвилин або 2 перерви по 20 хвилин (після 2-го і 3-го уроків).

17.                       Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно – гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.

   Тижневий режим роботи закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

    Крім різних форм обов’язкових навчальний занять у школі проводяться індивідуальні, групові та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

18.                       Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У першому класі домашні завдання не задаються. Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2 класі – 45 хвилин, у 3 – класі 1 години 10 хвилин, у 4 класі – 1 години 30 хвилин.

19.                       У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у 2-му - за рішенням педагогічної ради школи дається словесна характеристика знань учнів у навчанні . У документі про освіту  (табелі) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державно-підсумкову атестацію.

20.                       Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

21.                       Учням, які закінчили перший ступінь школи, видається відповідний документ про освіту: табель успішності.

Учні, які впродовж  двох років навчання у початковій школі не засвоїли програму за рішенням психолого-медико-педагогічної консультації можуть продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, вони можуть залишатись на повторний курс навчання або навчатись за індивідуальною формою чи за  індивідуальними навчальними планами і програмами.

У початковій школі за рішенням педагогічної ради проводяться різні форми підсумкового оцінювання учнів (тестування, заліки, контрольні роботи, усне опитування тощо).

22.                       Похвальним листом  “За високі досягнення у навчанні” нагороджуються учні початкової школи, які мають високі навчальні досягнення (10-12 б.) у вивченні всіх предметів.

23.                       Контроль за дотриманням порядку видачі Похвальних листів здійснюється Міністерством освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходиться школа, відповідними місцевими органами управління освітою.

24.                       В школі учні зобов’язані відвідувати заняття в учнівській формі, але за порушення цього пункту неможливе виключення учня зі школи.

 

 

 

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

1.     Учасниками навчально-виховного процесу в школі є учні (вихованці), педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

2.     Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, Статутом школи, Правилами внутрішнього розпорядку школи.

3.     Учні (вихованці) школи мають гарантоване державою право на:

доступність і безоплатність загальної початкової освіти;

вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

переатестацію з навчальних предметів, згідно з чинним законодавством;

безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

вільне вираження поглядів, переконань;

участь у добровільних самодіяльних обєднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права.

4.     Учні школи зобовязані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної початкової освіти, підвищувати загальний культурний рівень;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку школи;

дотримуватися правил особистої гігієни.

5.     Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно  до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

6.     Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають  відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.     Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

8.     Педагогічні працівники школи мають право:

 на захист професійної честі, гідності;

самостійно  обирати  форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

брати участь у роботі методичних  об’єднань, нарад, зборів навчального закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

проводити в установленому порядку науково-дослідну експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції керівництву школи і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

на отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово–побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

9.     Педагогічні  працівники школи зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальноосвітньої початкової школи;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоровя;

утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виконувати Статут школи, Правила внутрішнього розпорядку;

брати участь у роботі педагогічної ради;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати накази і розпорядження керівника школи, органів управління освіти.

10.                       Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується відповідним органом управління освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

11.                       Керівник школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами. Їхні права і обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом школи.

12.                       Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

13.                       Керівник і педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель (вихователь) – методист” та інші.

14.                       Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників школи й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

15.                       Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із чинним законодавством.

16.                       Права і обов’язки допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку школи.

17.                       Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати та бути обраними до батьківських комітетів і органів громадського самоврядування;

звертатися до органів управління освіти, керівника школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності школи;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах. 

18.                       Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної мови, повагу до національної історії культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

19.                       У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, школа може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

ІV. Управління школою

 

1.     Керівництво школою здійснює її директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста чи магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

2.      Директор школи та його заступник призначаються на посаду та звільняються з посади управлінням освіти Миколаївської міської ради згідно із чинним законодавством. Призначення та звільнення заступника здійснюється за поданням директора.

3.     Директор школи:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної початкової освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

4.     Директор школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління школою.

5.     Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

6.     Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

планування та режиму роботи школи;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду ;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

притягання до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

7.     Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у школі є загальні збори (конференція) учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких двох категорій:

працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 5 осіб, від батьків і представників громадськості - 5 осіб.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень; заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу про здійснення керівництва школою, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу; затверджують основні напрямки вдосконалення навчально –виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрямки діяльності школи; приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

8.     У період між загальними зборами (конференцією) діє Рада школи, діяльність якої регулюється Статутом школи.

До складу Ради школи обираються пропорційно по 3 представника від педагогічного колективу, батьків, громадськості.

Рада школи організовує виконання рішень загальних зборів (конференції), затверджує режим роботи школи, розглядає питання здобуття освіти учнів, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, розподілу фонду загального обов'язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, сприяє вирішенню інших питань соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу.

9.     У школі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти піклувальна рада, батьківський комітет.

Склад піклувальної ради може формуватися з представників органів виконавчої влади,  підприємств, установ, школи, організацій, окремих громадян.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

 

V.           Матеріально-технічна база та

фінансово-господарська діяльність

 

1.     Матеріально-технічна база школи включає будівлю, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, які зазначено в санітарно-технічному паспорті школи.

2.     Фінансування школи здійснюється його засновником або уповноваженим органом відповідно до встановленого законодавством порядку.

3.     Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

Джерелами формування кошторису школи є:

кошти відповідного бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної початкової освіти;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від здачі в оренду приміщень, обладнання;

благодійні внески фізичних осіб.

4.     У школі створюється фонд загального обов’язкового навчання (фонд всеобучу), який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку школи в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється школою відповідно до законодавства. Витрачання коштів фонду здійснюється згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення Ради школи.

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування та органи управління освіти міськвиконкому.

5.     Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. Бухгалтерський облік може вестися самостійно або  через централізовану бухгалтерію (за рішенням засновника).

6.     Школа має право згідно із законодавством орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу (відповідно до чинного законодавства).

7.     Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.

 

VІ. Міжнародне співробітництво

 

1.     Школа за наявності матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Школа має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

2.     Участь школи в міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

VII. Контроль за діяльністю школи

 

1.     Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

Державний контроль за діяльністю школи здійснюється  Міністерством освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким школа, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освіти міської ради, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та засновники школи.

2.     Основною формою державного контролю за діяльністю школи є державна атестація школи, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.     У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю школи, проводяться його засновником відповідно до чинного законодавства.

 

VІІІ. Реорганізація або ліквідація школи

 

1.       Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає засновник.

Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням арбітражного суду –ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційною комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

2.       Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ним, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

3.       У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

4.       Ліквідація школи відбувається у формах позбавлення її статусу закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновникам.

5.       Ліквідація та (або) реорганізація школи учням, які навчалися в ній, має забезпечити можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

6.       При реорганізації чи ліквідації школи працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

 

 Зміни до статуту.

Пункти розділу І «Загальні положення» викласти в такій редакції :

 

п.9. Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації  права  громадян  на  повну  загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів  на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

 

п.10. Школа у своїй діяльності керується Конституцією 
України, Законами України "Про освіту", "Про загальну
середню освіту", Положенням про загальноосвітній
навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, нормативними
актами МОН України, центральних органів виконавчої
влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, та своїм Статутом.
 
п.12. Школа несе відповідальність перед особою, 
суспільством і державою за:
      - безпечні умови освітньої діяльності;
      - дотримання державних стандартів освіти;
      - дотримання договірних зобов'язань з іншими 
суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому
числі зобов'язань за міжнародними угодами;
      - дотримання фінансової дисципліни.
 
Доповнити:
п.15. Школа самостійно приймає рішення і здійснює 
діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої з
аконодавством України, та власним Статутом.
 
 
 

Пункти розділу ІІ «Організація навчально-виховного процесу» викласти в такій редакції :

п.4. У школі для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із неї здійснюється наказом директора закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Рішення про утворення групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу приймає його керівник за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом  місцевого  самоврядування.

 
п.10. Зарахування учнів до навчального закладу 
здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків
або осіб, які їх замінюють, або направлень відповідних
органів управління освітою, а також свідоцтва про
народження (копії), медичної довідки встановленого зразка,
документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які
вступають до першого класу).
      У разі потреби учень може перейти протягом 
будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.
Переведення учнів до іншого навчального закладу
здійснюється за наявності особової справи учня
встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
 п.13. Навчальний рік
у школі починається з 1 вересня і закінчується, 
включаючи проведення підсумкового оцінювання і
державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, екскурсій, 31 травня.

Структура навчального року (семестри) та режим роботи встановлюється школою у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освіти.

 
Доповнити:
п.25. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види
діяльності забороняється (крім випадків, передбачених
законодавством України).
 
п.26. Порядок переведення і випуск учнів навчального 
закладу визначається Інструкцією про переведення та
випуск учнів навчальних закладів системи загальної
середньої освіти затвердженою наказом Міністерства
освіти і науки України від 14.04.2008р. N 319.
 
п.27. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які 
закінчили перший ступінь навчання, вимогам Державного
стандарту загальної початкової освіти здійснюється шляхом
їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення
державної підсумкової атестації визначається Положенням
про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у
системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України 18.02.2008 р. N 94, зі
змінами (наказ Міністерства освіти і науки України
23.112.20108 р. N 1116).
 
п.28. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються 
форми морального і матеріального заохочення (в межах
коштів, передбачених на ці цілі).

Пункти розділу ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу» викласти в такій редакції :

 

п.3.Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

 
п.4. Учні закладу зобов’язані: 
      - оволодівати знаннями, вміннями, практичними 
навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним
стандартом загальної початкової освіти;
      - підвищувати свій загальний культурний рівень; 
      - брати участь у пошуковій діяльності, передбаченій 
навчальними програмами та навчальним планом закладу,
його статутом;
      - дотримуватися вимог законодавства, моральних, 
етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та
працівників;
      - виконувати вимоги педагогічних та інших 
працівників закладу
відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку 
закладу;
-    брати посильну участь у різних видах трудової 
діяльності;
-    дбайливо ставитися до державного, громадського
і особистого майна, майна інших учасників навчально-
виховного процесу;
      - дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього 
розпорядку закладу;
      - дотримуватися правил особистої гігієни.
 
п.9. Педагогічні працівники закладу зобов'язані: 
      - забезпечувати належний рівень викладання 
навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з
дотриманням вимог Державного стандарту загальної
початкової освіти;
      - контролювати рівень навчальних досягнень учнів; 
      - нести відповідальність за відповідність оцінювання
навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,
затвердженим МОН України, доводити результати
навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб,
що їх замінюють, керівника навчального закладу;
      - сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей
дітей, а також збереженню їх здоров'я;
      - виховувати повагу до державної символіки, 
принципів загальнолюдської моралі;
      - виконувати статут закладу, правила внутрішнього 
розпорядку, умови трудового договору;
      - брати участь у роботі педагогічної ради; 
      - виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків,
жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій
та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
      - готувати учнів до самостійного життя з дотриманням
принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами,
етнічними, національними, релігійними групами;
      - дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати
особисту гідність учнів та їх батьків;
      - постійно підвищувати свій професійний рівень, 
педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної
культури;
      - виконувати накази керівника навчального закладу, 
органів управління освітою;
      - вести відповідну документацію.
 
п.13. У навчальному закладі обов'язково проводиться 
атестація педагогічних працівників, що здійснюється, як
правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників України
, затвердженого Міністерством освіти і науки України
(наказ №930 від 06.10.2010р. «Про затвердження Типового
положення про атестацію педагогічних працівників»
(зі змінами).
 п.18. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними 
за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх
виховання і зобов'язані:
      - створювати умови для здобуття дитиною повної 
загальної початкової освіти за будь-якою формою навчання;
      - забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту
закладу;
      - поважати честь і гідність дитини та працівників
закладу;
      - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний 
стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх
природних здібностей;
      - виховувати працелюбність, почуття доброти,
милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї,
державної та рідної мов; повагу до національної історії,
культури, цінностей інших народів;
      - виховувати у дітей повагу до законів, прав, 
основних свобод людини.
 
Доповнити:
п.20. Представники громадськості мають право:
      - обирати і бути обраними до органів громадського 
самоврядування в навчальному закладі;
      - керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і
гуртками, секціями;
      - сприяти покращенню матеріально-технічної бази, 
фінансовому забезпеченню навчального закладу;
      - проводити консультації для педагогічних працівників;
      - брати участь в організації навчально-виховного 
процесу.
 
Пункти розділу ІV «Управління школою» викласти в 
такій редакції :
 
п.1, 2. Управління навчальним закладом здійснюється його
засновником Миколаївською міською радою.
      Безпосереднє керівництво навчальним закладом 
здійснює його директор. Директором може бути тільки
громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на
рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не
менш як 3 роки.
      Директор навчального закладу та його заступники 
призначаються і звільняються з посади управлінням освіти
Миколаївської міської ради. Призначення та звільнення
заступників директора здійснюється за поданням директора
з дотриманням чинного законодавства.
 
п.3. Директор навчального закладу:
      - здійснює керівництво педагогічним колективом; 
      - забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів;
      - створює необхідні умови для підвищення фахового
і кваліфікаційного рівня працівників;
      - організовує навчально-виховний процес;
      - забезпечує контроль за виконанням навчальних 
планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
      - відповідає за якість і ефективність роботи 
педагогічного колективу;
      - створює необхідні умови для участі учнів у
позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної
роботи;
      - забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, 
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки
безпеки;
      - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи
навчання та виховання, заохочення творчих пошуків,
дослідно-експериментальної роботи педагогів;
      - забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких 
форм фізичного або психічного насильства;
      - призначає класних керівників, завідуючих 
навчальними кабінетами;
      - контролює організацію харчування і медичного 
обслуговування учнів;
      - здійснює контроль за проходженням працівниками 
у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе
за це відповідальність;
      - розпоряджається в установленому порядку 
шкільним майном і коштами;
      - видає у межах своєї компетенції накази і контролює 
їх виконання;
      - за погодженням із профспілковим комітетом 
затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові
обов'язки працівників навчального закладу;
      - створює умови для творчого зростання
педагогічних працівників, пошуку та застосування ними
ефективних форм і методів навчання та виховання;
      - несе відповідальність за свою діяльність перед 
учнями, батьками, педагогічними працівниками та
загальними зборами (конференцією), засновником,
місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
 
п.5. Робота педагогічної ради планується в довільній формі 
відповідно до потреб навчального закладу. Кількість
засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,
але не може бути менше чотирьох разів на рік.
      Члени педагогічної ради мають право виносити на 
її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
 
п.6. Педагогічна рада розглядає питання: 
      - удосконалення і методичного забезпечення
навчально-виховного процесу;
      - планування та режиму роботи закладу;
      - варіативної складової робочого навчального плану; 
      - переведення учнів (вихованців) до наступного

класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень
освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
      - підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-
виховний процес досягнень науки і передового
педагогічного досвіду;
      - участі в інноваційній та експериментальній 
діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними
закладами та науковими установами;
      - морального та матеріального заохочення учнів та 
працівників закладу;
      - морального заохочення батьків та осіб, що їх 
замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в
організації навчально-виховного процесу;
      - притягнення до дисциплінарної відповідальності
працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;
      - педагогічна рада розглядає також інші питання, 
пов'язані з діяльністю закладу.
 
п.8. У період між загальними зборами (конференцією) діє 
рада навчального закладу.
 
п.9. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів 
(конференції) можуть створюватися і діяти піклувальна
рада, батьківський комітет тощо.
 
Доповнити:
п.10. Метою діяльності ради є:
      - сприяння демократизації і гуманізації навчально-
виховного процесу;
      - об'єднання зусиль педагогічного і учнівського
колективів, батьків, громадськості щодо розвитку
навчального закладу та удосконалення навчально-
виховного процесу;
      - формування позитивного іміджу та демократичного
стилю управління навчальним закладом;
     - розширення колегіальних форм управління
навчальним закладом;
      - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань,
пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.
 
п.11. Основними завданнями ради є:
      - підвищення ефективності навчально-виховного 
процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними
та приватними інституціями;
      - визначення стратегічних завдань, пріоритетних 
напрямів розвитку навчального закладу та сприяння
організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-
виховного процесу;
      - формування навичок здорового способу життя;
      - створення належного педагогічного клімату в 
навчальному закладі;
      - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та
набуття ними соціального досвіду;
      - підтримка громадських ініціатив щодо 
вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих
пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
      - сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
      - підтримка громадських ініціатив щодо створення 
належних умов у вдосконаленні процесу навчання та
виховання учнів;
      - ініціювання дій, що сприяли б неухильному 
виконанню положень чинного законодавства щодо
обов'язковості загальної початкової освіти;
      - стимулювання морального та матеріального 
заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки
обдарованих дітей;
      - зміцнення партнерських зв'язків між родинами 
учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою
забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
 
п.12. До ради обираються пропорційно представники від 
педагогічного колективу, батьків і громадськості.
Представництво в раді й загальна її чисельність
визначаються загальними зборами (конференцією)
загальноосвітнього навчального закладу.
      Рішення про дострокове припинення роботи члена 
ради з будь-яких причин приймається виключно загальними
зборами (конференцією).
      На чергових виборах склад ради оновлюється не
менше ніж на третину.
 
п.13. Рада навчального закладу діє на засадах:
      - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання
інтересів особи, суспільства, держави;
      - дотримання вимог законодавства України;
      - колегіальності ухвалення рішень;
      - добровільності і рівноправності членства;
      - гласності.
      Рада працює за планом, що затверджується 
загальними зборами (конференцією).
      Кількість засідань визначається їх доцільністю, але
має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
      Засідання ради може скликатися її головою або з 
ініціативи директора навчального закладу, засновника, а
також членами ради.
      Рішення ради приймається простою більшістю 
голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її
членів.
      У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос 
голови ради.
      Рішення ради, що не суперечать чинному 
законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться
в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу,
учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
      У разі незгоди адміністрації навчального закладу з 
рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка
розглядає спірне питання.
      До складу комісії входять представники органів 
громадського самоврядування, адміністрації,
профспілкового комітету навчального закладу.
 
п.14. Очолює раду навчального закладу голова, який 
обирається із складу ради.
      Голова ради може бути членом педагогічної ради.
      Головою ради не можуть бути директор та його 
заступники.
      Для вирішення поточних питань рада може 
створювати постійні або тимчасові комісії з окремих
напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи
визначаються радою.
      Члени ради мають право виносити на розгляд усі 
питання, що стосуються діяльності навчального закладу,
пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу,
проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
 
п.15. Рада навчального закладу:
  - організовує виконання рішень загальних зборів
(конференцій); вносить пропозиції щодо вивчення
іноземних мов та мов національних меншин;
- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує 
план роботи навчального закладу та здійснює контроль за
його виконанням;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за 
виконанням Статуту навчального закладу;
- затверджує режим роботи навчального закладу;
- сприяє формуванню мережі класів навчального 
закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої
влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про
нагородження учнів Похвальним листом «За високі
досягнення у навчанні»;
  - разом із педагогічною радою визначає доцільність
вибору навчальних предметів варіативної частини робочих
навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів,
а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
- погоджує робочий навчальний план на кожний 
навчальний рік;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора 
та його заступників з питань навчально-виховної та
фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з 
метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних
категорій вчителям;
- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції
щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної
роботи з учнями;
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
- вносить на розгляд педагогічної ради та управління
освіти Миколаївської міської ради пропозиції щодо
морального і матеріального заохочення учасників
навчально-виховного процесу;
- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх
вирішенні;
- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а 
також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють)
до участі в керівництві гуртками, іншими видами
позакласної та позашкільної роботи, до проведення
оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
- розподіляє і контролює кошти фонду загального 
обов'язкового навчання, приймає рішення про надання
матеріальної допомоги учням;
- розглядає питання родинного виховання;
- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх 
замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів,
які перебувають в несприятливих соціально-економічних
умовах;
- сприяє педагогічній освіті батьків; 
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та 
передплаті періодичних видань;
- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної
початкової освіти учнями;
- організовує громадський контроль за харчуванням і 
медичним обслуговуванням учнів;
- розглядає звернення учасників навчально-виховного 
процесу з питань роботи навчального закладу;
- вносить пропозиції щодо морального і матеріального
заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- може створювати постійні або тимчасові комісії з
окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
 
п.16. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення
доступності загальної середньої освіти для всіх громадян,
задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої
громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
 
п.17. Основними завданнями піклувальної ради є:
      - сприяння виконанню законодавства України щодо 
обов'язковості повної загальної початкової освіти;
      - співпраця з органами виконавчої влади, 
організаціями, підприємствами, установами, навчальними
закладами, окремими громадянами, спрямована на
поліпшення умов навчання і виховання учнів у
навчальному закладі;
      - зміцнення навчально-виробничої, наукової,
матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-
відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
      - організація змістовного дозвілля та оздоровлення 
учнів, педагогічних працівників;
      - вироблення рекомендацій щодо раціонального 
використання фонду загальнообов'язкового навчання;
       - запобігання дитячій бездоглядності;
       - стимулювання творчої праці педагогічних 
працівників та учнів;
      - всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів  
та навчальним закладом.
 
п.18. Піклувальна рада формується з представників,
навчального закладу, батьківської громадськості, окремих
громадян.
      Члени піклувальної ради обираються на загальних 
зборах (конференції) навчального закладу шляхом
голосування простою більшістю голосів.
      Члени піклувальної ради працюють на громадських
засадах.
      Не допускається втручання членів піклувальної ради
в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо)
без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.
       У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради 
вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце
обирається інша особа.
 
п.19. Піклувальна рада діє на засадах: 
      - пріоритету прав людини, гармонійного поєднання
інтересів особи, суспільства, держави;
      - дотримання вимог законодавства України;
      - самоврядування;
      - колегіальності ухвалення рішень;
      - добровільності і рівноправності членства;
      - гласності.
      Робота піклувальної ради планується довільно. 
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як
правило, не менш ніж чотири рази на рік.
      Позачергові засідання можуть проводитись також 
на вимогу третини і більше її членів.
      Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо 
на ньому присутні не менше двох третин її членів.
      Рішення піклувальної ради приймається простою
більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою
діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової
інформації, через спеціальні стенди тощо.
      Рішення піклувальної ради в 7-денний термін 
доводяться до відома колективу загальноосвітнього
навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання
організовується членами піклувальної ради.
 
п.20. Очолює піклувальну раду голова, який обирається 
шляхом голосування на її засіданні з числа членів
піклувальної ради.
      З числа членів піклувальної ради також обираються 
заступник та секретар.
      Голова піклувальної ради:
      - скликає і координує роботу піклувальної ради;
      - готує і проводить засідання, затверджує рішення 
піклувальної ради;
      - визначає функції заступника, секретаря та інших 
членів;
      - представляє піклувальну раду в установах,
підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її
повноважень.
      Голова піклувальної ради має право делегувати свої 
повноваження членам піклувальної ради.
 
п.21. Піклувальна рада має право:
      - вносити на розгляд органів виконавчої влади, 
керівника загальноосвітнього навчального закладу,
загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення
матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової,
культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-
оздоровчої бази навчального закладу;
      - залучати додаткові джерела фінансування 
навчального закладу;
      - вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної
і навчально-методичної бази навчального закладу;
      - стимулювати творчу працю педагогічних 
працівників, учнів;
      - брати участь у розгляді звернень громадян з питань,
що стосуються роботи навчального закладу, з метою
сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
       - створювати комісії, ініціативні групи, до складу 
яких входять представники громадськості, педагогічного
колективу, батьки або особи, які їх замінюють.
 
п.22. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські
та вчительські громадські організації, що діють відповідно
до чинного законодавства України.
 
 
РозділV «Матеріально-технічна база та фінансово-
господарська діяльність» доповнити:
 п.8. Майно, закріплене за закладом, належить закладу на
правах оперативного управління та не може бути
вилученим у нього, якщо інше не передбачено
законодавством.
п.9. Навчальний заклад відповідно до чинного
законодавства користується землею, іншими природними
ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та
норм з їх охорони.
 п.10. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та 
іншого майна навчального закладу проводиться лише у
випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки,
завдані навчальному закладу внаслідок порушення його
майнових прав іншими юридичними та фізичними особами,
відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 
п.11. Для забезпечення навчально-виховного процесу база 
навчального закладу складається із навчальних кабінетів, а
також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки,
медичного і комп'ютерного кабінетів, їдальні тощо.
Пункт 1 розділу VІІ «Контроль за діяльністю» викласти
в такій редакції :
 

Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

Державний контроль за діяльністю школи здійснюється  Міністерством освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядкована школа, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освіти міської ради, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та засновники школи.

 
Розділ ІХ «Виховний процес у закладі»:
 
п.1. Виховання учнів у закладі здійснюється під час 
проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної
роботи.
      Цілі виховного процесу в закладі визначаються на 
основі принципів, закладених у Конституції та законах
України, інших нормативно-правових актах.
      У закладі забороняється утворення та діяльність 
організаційних структур політичних партій, а також
релігійних організацій і воєнізованих формувань.
      Примусове залучення учнів  закладу до вступу в 
будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-
політичні, релігійні організації і воєнізовані формування,
а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в
агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
      Дисципліна в закладах дотримується на основі 
взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу,
дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту
навчального закладу.
      Застосування методів фізичного та психічного 
насильства до учнів забороняється.